windows stone تان را غیرفعال کنید

اگر قصد غیرفعال کردن windows stone خود را دارید می‌توانید از روش زیر استفاده کنید. ابتدا (SAM88) کلیدها...