گجتی برای حس ششم

در حال حاضر بیش از میلیون ها سال برای تکامل و حس کردن جهان اطراف ما گذشته.هنگامی که ما با چیزی، ...