چگونه اقدام به فرستادن ایمیل های «خود ویرانگر» کنیم؟

موضوع فرستادن نامه ها یا ایمیل های خود ویرانگر یا همان Self-Destruct موردی است که شاید بسیاری از کار...