تبدیل عکس به متن”OCR”

مشکل همیشگی و همیشگی تمام کاربران تبدیل عکس به متن است.این امر برای استفاده از متون داخل عکس ص...