“مچ بند هوشمند” به گجت های سامسونگ اضافه می شود

به نظر می رسد که سامسونگ درحال آماده شدن برای معرفی گجت های پوشیدنی بیشتری است و آنها را به مجم...