ارسال sms در میانه بازی با Ninja SMS v1.3.3

حتما برای شما هم پیش آمده که هنگام بازی کردن یا تماشای فیلم پیام دریافت کرده اید و مجبور شده ای...