چگونه فایل های DVR را اجرا کنیم

همانطور که میدانید ما وقتی با دستگاه های دیجیتال فیلمی را ضبط میکنیم و ذخیره میکنیم, آن ویدئو ...