ترفند جالب در نرم افزار Nero

Neroرا میتوان سلطان بی چون و چرای نرم افزارهای رایت بر روی CD و DVD دانست. به خصوص در نسخه های جدید ت...