در انتظار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Jolla ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Sailfish

با گذشت هر لحظه به زمان معرفی اولین تلفن همراه هوشمند Jolla با سیستم عامل Sailfish که سیستم عاملی برا...