پیوندها رکورددار داشتن بیشترین تعداد دامنه در جهان

بنا به گزارش مرکز پژوهشی گلوبال وب نیوزیلند، یک سایت ایرانی صاحب بیشترین دامنه در فضای وب جها...