مردم جهان آینده اینترنت را چگونه می‌‌بینند

در یک نظرسنجی اینترنتی اینده اینترنت به نظرسنجی گذاشته شد که درطول آن بیشتر مردم اعتقاد داشتن...