حذف پست های تکراری از دیتابیس بصورت خودکار

بعضی از مواقع در سایت های چند نویسنده امکان این وجود دارد که نویسنده ها پستی را به صورت تکراری ...