نخستین تلویزیون گوگلی

ورود نخستین تلویزیون گوگلی توسط سونی

قابلیت‌های اینترنتی تلویزیون‌های جدید در ایران با پشتیبانی‌های فنی مورد نیاز، همراه نیست و...