اشتباه نابخشودنی طراحان وب

بارها پیش آمده که خواسته و ناخواسته، برای بهترکردن وب‌سایت ازنشانه‌هایی استفاده کردیم که بع...