کنترل رایانه با امواج مغزتان

همه ی ما همیشه رمزها و رمزهایی داریم که دوست نداریم کسی به آنها دسترسی داشته باشد و به همین دلی...