دیدن مشخصات کامل کامپیوتر شما

اگر درباره ی اطلاعات کامپیوتر خود (مانند : مقدار گرافیک،هارد ، و یا رم)اطلاعاتی میخواهید ترفند...