اخباری از انتشار زود هنگام ویندوز ۹

بعد از انتشار اخباری در مورد شایعه انتشار ویندوز ۹ زودتر از موعد اینبار اخباری در این زمینه من...