مشکلات در فونت های فارسی برای وب سایت ها

آنچه در زیر مطالعه می‌فرمایید بخشی از یک سخنرانی است که در همایش استانداردهای وب و بستر وب با...