ارسال فایل بدون نیاز به اینترنت

 HyperTerminal  برنامه ای است که توسط آن می توانید با استفاده از خطوط تلفن (و بدون نیاز به اینترنت) فا...