همکاری برای ایجاد تحول در وب فارسی

تهران- ایرنا- معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی گفت: با ایجاد اتحاد کاری بین این شورا و مرکز ملی ...