دستکشی برای استفاده کردن از تلفن‌های همراه

کاربران تلفن‌های هوشمند در زمستان هنگام استفاده از صفحه لمسی تلفن خود که تنها به تماس انگشت و...