ابر رایانه ی چینی

دانشگاه ملی فناوری‌های دفاعی چین موفق شد سریع‌ترین ابررایانه دنیا را بسازد،