استفاده از کلیدهای میانبر در آفیس ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰

کلیدهای میان‏بر، کلیدهایی هستند که در محیط ویندوز و یا نرم افزارهای تحت آن، باعث تسریع در انج...