این هم چند کد بسیار عالی برای بهبود وردپرس شما:

۱- تغییر اندازه چکیده
این کد اندازه چکیده مطالب را تغییر می دهد، فقط برای این کار کد زیر رو در فایل functions.php موجود در پوشته قالبتان اضافه کنید. این مقدار ۷۵ است و می تواند آن را تییر دهید.

[php]add_filter(‘excerpt_length’, ‘my_excerpt_length’);
function my_excerpt_length($len) { return 75; }[/php]

۲- تاریخ “زمان گذشته” به  شیوه تویتر
بیشتر افراد نمی دانند که وردپرس قابلیت نمایش تاریخ به شکل مثلا “۵ دقیقه قبل” را دارا می باشد.برای نمایش داریخ به این شکل می تواند این کد را در آن جاهایی که باید تاریخ نمایش داده شود جایگزین کنید :

ارسال شده در

[php]<?php echo human_time_diff(get_the_time(‘U’), current_time(‘timestamp’)) . ‘ قبل ‘;?>[/php]

۳- نمایش تصویر بندانگشتی نوشته در فید
در نسخه ۲٫۹ وردپرس یک تابعی بود با عنوان the_post_thumbnail() که به راحتی می شد عکس بند انگشتی را در فید قرار داد اما در نسخه های جدید برای اینکار باید کد زیر رو در functions.php فایل کپی کنید:

[php] // show post thumbnails in feeds
function diw_post_thumbnail_feeds($content) {    global $post;    if(has_post_thumbnail($post->ID)) {        $content = ‘<div>’ . get_the_post_thumbnail($post->ID) . ‘</div>’ . $content;    }    return $content;}add_filter(‘the_excerpt_rss’, ‘diw_post_thumbnail_feeds’);add_filter(‘the_content_feed’, ‘diw_post_thumbnail_feeds’);[/php]

۴- محدود کردن جستجو فقط به عنوان نوشته
برای این کار مثل بالا کد را در فایل functions.php کپی کنید تا هنگام عنوان نتایج فقط نشان داده شوند.

[php]function __search_by_title_only( $search, &$wp_query )
{
if ( empty($search) )
return $search; // skip processing – no search term in query
$q =& $wp_query->query_vars;
$n = !empty($q[‘exact’]) ? ” : ‘%’;
$searchand = ”;
foreach( (array) $q[‘search_terms’] as $term ) {
$term = esc_sql( like_escape( $term ) );
$search .= "{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE ‘{$n}{$term}{$n}’)";
$searchand = ‘ AND ‘;
}
$term = esc_sql( like_escape( $q[‘s’] ) );
if ( empty($q[‘sentence’]) && count($q[‘search_terms’]) > 1 && $q[‘search_terms’][0] != $q[‘s’] )
$search .= " OR ($wpdb->posts.post_title LIKE ‘{$n}{$term}{$n}’)";
if ( !empty($search) ) {
$search = " AND ({$search}) ";
if ( !is_user_logged_in() )
$search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = ”) ";
}
return $search;
}
add_filter( ‘posts_search’, ‘__search_by_title_only’, 10, 2 );[/php]

۵- نشان دادن شماره چندمین پست منتشر شده در هر نوشته
اگر می خواهد اینکه این نوشته چندمین پستی است که منتشر شده را نمایش بدهید کد زیر را در فایل کپی کنید و در هر چا که می خواهید این شماره نمایش داده شود کد پایین تر را در فایل single.php قالب مورد استفاده تان قرار دهید:

[php]function updateNumbers() {
global $wpdb;
$querystr = "SELECT $wpdb->posts.* FROM $wpdb->posts WHERE $wpdb->posts.post_status = ‘publish’ AND $wpdb->posts.post_type = ‘post’ ";
$pageposts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
$counts = 0 ;
if ($pageposts):
foreach ($pageposts as $post):
setup_postdata($post);
$counts++;
add_post_meta($post->ID, ‘incr_number’, $counts, true);
update_post_meta($post->ID, ‘incr_number’, $counts);
endforeach;
endif;
}
add_action ( ‘publish_post’, ‘updateNumbers’ );
add_action ( ‘deleted_post’, ‘updateNumbers’ );
add_action ( ‘edit_post’, ‘updateNumbers’ );[/php]

این هم کدی که شماره رو نمایش می ده:

[php]<?php echo get_post_meta($post->ID,’incr_number’,true); ?>[/php]

درباره نویسنده

محمد کرمانی هستم برنامه نویس و طراح وب سایت

دیدگاه خود را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.