اگر شما هم عضو توییتر هستید و میخواهید تعداد افرادی که شما رو دنبال میکنند رو در سایت وردپرسی نشون بدید این مطلب به شما کمک خواهد کرد.
برای این کار کد زیر رو در هر جایی از سایت که میخواهید نمایش دهید قرار دهید:

[php]<?php function string_getInsertedString($long_string,$short_string,$is_html=false){
if($short_string>=strlen($long_string))return false;
$insertion_length=strlen($long_string)-strlen($short_string);
for($i=0;$i<strlen($short_string);++$i){
if($long_string[$i]!=$short_string[$i])break;
}
$inserted_string=substr($long_string,$i,$insertion_length);
if($is_html && $inserted_string[$insertion_length-1]=='<‘){
$inserted_string='<‘.substr($inserted_string,0,$insertion_length-1);
}
return $inserted_string;
}

function DOMElement_getOuterHTML($document,$element){
$html=$document->saveHTML();
$element->parentNode->removeChild($element);
$html2=$document->saveHTML();
return string_getInsertedString($html,$html2,true);
}

function getFollowers($username){
$x = file_get_contents("http://twitter.com/".$username);
$doc = new DomDocument;
@$doc->loadHTML($x);
$ele = $doc->getElementById(‘follower_count’);
$innerHTML=preg_replace(‘/^<[^>]*>(.*)<[^>]*>$/’,"\1",DOMElement_getOuterHTML($doc,$ele));
return $innerHTML;
}
?>

<?php echo getFollowers("YourUserID")." followers"; ?>[/php]

نکته : به جای YourUserID آی دی شما می بایست قرار بگیرد.

درباره نویسنده

محمد کرمانی هستم برنامه نویس و طراح وب سایت

دیدگاه خود را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.